Oct 14, 2019

Trâmbițele lui Dumnezeu

written by Vitalie Cucos
in category Uncategorized

Probabil des ai auzit despre noțiunea de trâmbiță în Biblie. Iată câteva momente în care le întâlnim:

  • Cele 10 porunci au fost date în timp ce suna o trâmbiță! Exod 20
  • Cetatea Ierihon a fost dărâmată sub sunetul a 7 trâmbițe! Iosua 6
  • Ultimele evenimente înainte de venirea lui Hristos sunt descrise prin 7 trâmbițe din Apocalipsa!

Ce reprezintă trâmbițele și ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu despre ele?

1. Erau două trâmbițe din argint pentru a chema sau a porni poporul

Numeri 10:1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:2 “Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberelor.

2. Sunetul a două trâmbițe chema poporul, iar sunetul unei trâmbițe chema liderii

Numeri 10:3. Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la uşa Cortului întâlnirii. 4. Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai marii peste miile lui Israel.

3. Sunetul de alarmă (cu vâlvă) anunța poporul să se pornescă

Numeri 10:5. Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la răsărit; 6. când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la miazăzi: pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă. 7. Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi, dar să nu sunaţi cu vâlvă.

4. Responsabili să sune erau PREOȚII, fii lui Aaron

Numeri 10:8 Din trâmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri.

Preoții, fiii lui Aaron este că ei provin din seminția lui Levi. Levi avea 3 fii, Gherșom, Chehat și Merari (Geneza 46:11). Moise și fratele său Aaron, provin din Chehat. Numai Chehatiții erau responsabili de a pregăti pâinea (ceea ce este un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu, hranei spirituale) și de a suna din trâmbițe. Responsabilitatea de Preot (Aaron) și Proroc (Moise) a rămas până în ziua de azi, și anume responsabilitatea de a aduna poporul la Ușa Cortului (ceea ce este o imagine a Domnului Isus) și de a chema poporul la pocăință când există deviere de la Cuvântul și Voia lui Dumnezeu.

5. Sunetul de alarmă era folosit pentru vremurile de război

Numeri 10:9. Când veţi merge la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, şi Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va aduce aminte de voi şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.

În 2 Cronici 13 vedem un exemplu cum împăratul Ierusalimului Abia, biruie într-o bătălie pe Ieroboam. Înainte de aceasta ele vorbește exact despre această promisiune din Numeri 10:9.

6. Trâmbițele erau folosite la zilele de bucurie, sărbătoare și aducere de jertfe de mulțumire

Numeri 10:10. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Întâlnim des în Psalmi și în alte locuri despre Laudele aduse la adresa lui Dumnezeu anume prin sunet de trâmbițe și alte intrumente.

Cele 3 sărbători mari, Azimile, Cincizecimea și Corturile sunt anunțate prin sunete de trâmbiță

7. Mai târziua au fost făcute și trâmbițe din corn de berbec

În Iosua 6 este descrisă istoria cuceririi Ierihonului. Un element foarte important în această cucerire erau trâmbițele din corn de berbec din care au sunat 7 preoți.

Iosua 6:5. Când vor suna lung din cornul de berbec şi când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi, şi poporul să se suie, fiecare drept înainte.”

Iosua 6:8. După ce a vorbit Iosua poporului, cei şapte preoţi care purtau înaintea Domnului cele şapte trâmbiţe de corn de berbec au pornit şi au sunat din trâmbiţe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor.

Putem observa cum Iosua îndeplinește ordinea pusă de Dumnezeu, și anume faptul că era vreme de luptă (război) și că anume preoții erau responsabili să sune din trâmbițe. Dumnezeu a dat biruința și nu este unicul moment când anume prin așa metodă Dumnezeu dă biruința.

Dumnezeu a dat aceste elemente legate de trâmbițe ca un simbol profetic și veșnic!

8. Prorocii au trâmbițat adunarea poporului în viitor

Isaia 27:13. În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul Râului până la pârâul Egiptului; iar voi veţi fi strânşi unul câte unul, copii ai lui Israel! 14. În ziua aceea, se va suna cu trâmbiţa cea mare, şi atunci se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei, şi fugarii, din ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim.

Isaia 27 este o profeție legată de vremurile de pe urmă. Această profeție încă nu s-a împlinit. Și Egiptul și Asiria sunt simboluri a unor sisteme care au robit în trecut poporul lui Dumnezeu, dar continuă să-l robească și astăzi prin filosofiile materialiste, religioase și spiritiste. Toate aceste filosofii depărtează pe credincios și biserică de la Dumnezeu. Profeția este legată de faptul că va veni vremea când și Egiptul și Asiria vor fi pedepsite și poporul se va întoarce înapoi la Căile și Voia lui Dumnezeu. Această va avea loc în urma SUNETULUI UNEI TRÂMBIȚE. Și nu se are în vedere doar un sunet dar o chemare clară înapoi la Dumnezeu.

9. Prorocii au trâmbițat nelegiuirile poporului ca ei să se pocăiască de păcatele lor

Isaia 58:1. Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei!

Trâmbița în acest caz o vedem ca o chemare la pocăință și anume prin a da pe față păcatele poporului. Această responsabilitate din nou vedem că o au slujitorii Cuvântului, prorocii. În acest caz Isaia are responsabilitate de persoană care trâmbițează chemarea lui Dumnezeu.

Ieremia 16:17. Am pus nişte străjeri peste voi: “Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!” Dar ei răspund: “Nu vrem să fim cu luare aminte!”

Din nou o avertizare care are loc printr-o trâmbiță, adică o chemare la pocăință deja prin prorocul Ieremia.

10. Prorocii au o mare responsabilitate de a suna din trâmbiță în vreme de necaz

Ezechiel 33: 2″Fiul omului, vorbeşte copiilor poporului tău şi spune-le: “Când voi aduce sabia peste vreo ţară, şi poporul ţării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare şi-l va pune ca străjer, 3. dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va suna din trâmbiţă şi va da de ştire poporului, 4. şi dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiţei nu se va feri, şi va veni sabia şi-l va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. 5. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiţei, şi nu s-a ferit, de aceea, sângele lui să cadă asupra lui; dar, dacă se va feri, îşi va scăpa viaţa.

6. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din trâmbiţă, şi dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.”

Responsabilitatea spirituală de străjeri ai poporului din nou o au prorocii, în acest caz Ezechiel. Dar responsabilitatea de străjer rămâne până vine Domnul Isus și anume de a înștiința pe cel rău să se întoarcă de la calea lui ca să nu moară. Dacă străjerul (slujitorul) nu își îndeplinește această responsabilitate, va avea de răspuns în fața lui Dumnezeu pentru cei care ar fi putut să fie avertizați, dar nu au fost.

11. Înainte de venirea lui Hristos sună din nou trâmbițele prin slujitorii lui Dumnezeu

Matei 24:31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Îngerii lui Dumnezeu nu trâmbițează cu sunete care nu sunt clare pentru oameni, dar prin slujitorii poporului lui Dumnezeu. Predicile de chemare la pocăință și la întoarcerea la căile și voia lui Dumnezeu fac parte din aceste trâmbițe.

1 Corinteni 15:52. într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

1 Tesaloniceni 4:16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Ultima trâmbiță este ultima chemare. După această trâmbiță are loc prima înviere a celor ce au aceeptat chemarea de a asculta de Dumnezeu.

Cartea Apocalipsa anunță 7 evenimente de judecată din partea lui Dumnezeu tot prin 7 trâmbițe. Prin aceste trâmbițe Dumnezeu are un singur scop – avertizarea poporului despre necazul cel mare, pocăința pentru păcatele personale și pregătirea pentru venirea Împăratului!

Dacă auzi și tu trâmbița lui Dumnezeu astăzi, răspunde chemării ei!

 

Leave a comment

Back To Top